Tensor.Art
Create

Chỉnh sửa chi tiết ảnh


Updated:

99

0
blur image

Chỉnh sửa chi tiết trên một hình bằng hình thức: Chọn bức hình muốn chỉnh sửa, dùng photoshop xóa chi tiết cần chỉnh và lưu về định dạng PNG. Mức độ biến đổi nhiều hay ít sẽ do Prompt và Denoise quyết định

Loading...
🔔Click to create your AI mini-app
Comments

Related Posts